Zasady opodatkowania dywidend wypłacanych na terytorium Polski?

Dywidendy podobnie jak inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób podlegają obowiązkowemu opłacaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym. Obliczając podatek na zasadach ogólnych nie uwzględnia się przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych udziałów, a także kosztów uzyskania tych przychodów. Otrzymanie dywidendy może zostać zwolnione z obowiązkowego podatku CIT.
Zastosowanie tego odliczenia jest możliwe, pod warunkiem, że płatnik spełni określone warunki wskazane w ustawie: spółka będąca podatnikiem i wypłacająca dywidendę posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski uzyskującą dochody jest działalność gospodarcza z siedzibą w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, która dodatkowo podlega opodatkowaniu dochodowym od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia Podmiotem gospodarczym osiągającym zysk jest biznes posiadający 10% udziałów w firmie, która wypłaca takie świadczenie nieprzerwanie od dwóch lat.
W takim przypadku podatek powinien zostać pobrany i odprowadzony na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby do 7 dnia miesiąca następującego po poprzednim, w którym go pobrano.

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło - czym się różnią?

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są dokumentami cywilnoprawnymi, pełną jednak inne funkcję. 

W przypadku umowy o dzieło akt zawierany jest pomiędzy zlecającym, a przyjmującym. Jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast pracodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia. Przedmiotem współpracy muszą być czynności, które dadzą widoczny rezultat - zarówno materialny, jak i niematerialny.

Umowa zlecenie to zawarty akt, w którym od osoby wymagane jest wykonanie pewnej czynności prawnej z należytą starannością w zamian za określone świadczenie.

Różnicą pomiędzy jedną, a drugą formą zatrudnienia polega na odpowiedzialności za wykonanie. W ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w drugim przypadku zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności, która zawarta była w dokumencie nie biorąc odpowiedzialności za ostateczny efekt.

Inną cechą odróżniającą obydwie umowy są przysługujące świadczenia. Osoba, która zobowiązuje się do wykonania dzieła nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych czy chorobowych. Natomiast wykonawca zlecenia podlega obowiązkowemu opłacaniu składek, czyli od każdego aktu pracownik odprowadzić musi adekwatne świadczenia.