Dywidenda


Dywidenda z języka łacińskiego oznacza “rzecz do podziału”. W życiu codziennym pojęciem dywidendy określa się część zysku spółki kapitałowej po odliczeniu już od niego podatku dochodowego, przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników/akcjonariuszy bądź dla jedynego wspólnika/akcjonariusza.

Wysokość dywidendy ma duże znaczenie. Wskazuje ona na możliwości i plany inwestycyjne spółki na najbliższy okres, bowiem wyliczana jest na podstawie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie. Duży wpływ na wysokość dywidendy ma również decyzja walnego zgromadzenia bądź zgromadzenia wspólników. Zadecydować ona może bowiem, iż większa część zysku pozostanie w spółce, a mniejsza przeznaczona zostanie na dywidendę.

Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub w formie innych aktyw posiadanych przez podmiot. Wysokość dywidendy, która zostanie przeznaczona do podziału wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. O wysokości i terminie wypłaty dywidendy decyduje w spółkach akcyjnych walne zgromadzenie, a w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników 

Kiedy dywidenda może zostać wypłacona? Warunki są następujące:
- zakończenie roku obrotowego (dopuszczalne są również wypłaty zaliczek),
- sporządzenie sprawozdania finansowego oraz jeśli jest to konieczne - zatwierdzenie go przez biegłego rewidenta,
- zatwierdzenie sprawozdania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników,
- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.


Wlicz rower w koszty firmowe!

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakwalifikowanie samochodu do działalności gospodarczej nadając mu miano samochodu firmowego. Co jednak w przypadku gdy wolimy przemieszczać się na roweru? Czy także możemy zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów?

Okazuje się, że tak. Musi być jednak spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim rower ten musimy wykorzystywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu musimy wykazać związek przyczynowy w art.22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne jest, że w swoich zasobach możemy posiadać zarówno rower jak i samochód. Jedno zatem nie skreśla drugiego. W zależności od specyfiki, kosztu oraz czasu jaki zamierzamy użytkować nasz rower możemy zakwalifikować go do naszych środków trwałych, a nawet poddać go amortyzacji. Jeżeli jego wartość nie przekroczy 3,5 tysiąca złotych wówczas należy ująć go w kosztach działalności bezpośrednio wpisem do 13. kolumny KPiR.