Księgi handlowe

Księgi rachunkowe, czyli księgi handlowe stanowią system ewidencji księgowej, do którego mają obowiązek stosować się określone prawnie podmioty.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma na celu obronę interesów wierzycieli przed ewentualnymi nadużyciami i oszustwami właścicieli przedsiębiorstw.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, na podstawie dowodów księgowych. Prawidłowa ewidencja księgowa polega na ujmowaniu zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym oraz systematycznym. Zdarzenia obejmują zbiory zapisów księgowych,obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg handlowych może zostać powierzone zewnętrznej jednostce (księgowa, biuro rachunkowe). Do zalet prowadzenia ksiąg handlowych możemy zaliczyć możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego, bieżącą kontrolę stanu firmy, opracowanie własnej polityki rachunkowości.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Odróżnienie umowy zlecenia od stosunku pracy sprawia niektórym ogromne trudności. Umowa zlecenie jest również umową starannego działania, w której głównie liczy się sam fakt wykonywania pracy, a niekoniecznie jej efekt - inaczej jest w umowie o dzieło. Przedsiębiorcy często jednak zapominają, że umowa zlecenie przewiduje dla zleceniobiorcy swego rodzaju autonomię. Nie jest on związany ze zleceniodawcą w taki sam sposób, jak pracodawca z pracownikiem. Jeśli zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem określonej osoby i w wyznaczonych warunkach, to umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę.

Należy zwracać szczególną uwagę na to, czy podejmowane przez nas działania są zgodne z przepisami prawa. Konflikty z organami kontrolnymi nie należą z pewnością do sytuacji przyjemnych, a więc lepiej ich unikać. Trzeba być zorientowanym w obowiązujących wymaganiach i stosować się do nich. Zanim zatem zatrudnimy pracownika, powinniśmy dokładnie przeanalizować to, jaką umowę należy zawrzeć w konkretnym przypadku.